Wyszukiwarka

image/svg+xml Layer 1 +48 662 219 981
image/svg+xml Layer 1 sklep@renovet.pl

Regulamin

§ 1

Informacje ogólne

 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest sprzedaż artykułów budowlanych na stronie internetowej pod adresem: http://www.sklep.renovet.pl/
 2. Regulamin określa w szczególności zasady składania zamówień i dostawy Produktów, uprawnienia Klienta związane z zakupionym Produktem oraz zasady i tryb rozpatrywania reklamacji.
 3. Operatorem Sklepu Internetowego działającego na stronie internetowej jest Renovet Alicja Waluś z siedzibą w Szewce, ul. Kwiatowa 2, 55-114 Wisznia Mała.
 4. Sklep Internetowy, na warunkach opisanych poniżej, prowadzi sprzedaż Produktów:
  1. z dostawą do Klienta;
  2. poprzez umożliwienie Klientowi dokonania odbioru Produktów w Sklepie.

§ 2

Definicje

Definicje zawarte w niniejszym regulaminie pisane dużą literą mają następujące znaczenie:

Sprzedawca- Alicja Waluś, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą RENOVET Alicja Waluś, ul. Kwiatowa 5, Szewce, 55-114 Wisznia Mała, zarejestrowana w CEiDG, NIP 6191334435, REGON 022258342, numer telefonu: 71-387-38-35, e-mail: biuro@renovet.pl;

Sklep – sklep wraz z magazynem prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem: ul. Kwiatowa 2, Szewce, 55-114 Wisznia Mała;

Sklep Internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy działający pod adresem internetowym: http://www.sklep.renovet.pl/;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego czynności prawnej (w szczególności dokonujący zakupu Produktów) niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto –indywidualne konto Klienta w Sklepie Internetowym zawierające jegodane, w tym imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, adres e-mail oraz numer telefonu;

Produkt – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Regulamin – niniejszy regulamin;

Dzień Roboczy – oznacza dzień kalendarzowy z wyłączeniem soboty, niedzieli oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.

§ 3

Korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Klient może składać zamówienia na Produkty i dokonywać ich zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Klient dokonujący transakcji za pośrednictwem Sklepu Internetowego powinien postępować zgodnie z komunikatami wyświetlonymi na stronie Sklepu Internetowego podczas składania zamówienia.
 3. Informacje o Produktach dostępne na stronach Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Po wejściu na stronę Sklepu Internetowego Klient dokonuje wyboru Produktów. Ceny Produktów wskazane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto i podawane są w złotych polskich. Ceny Produktów wskazane na Stronie Sklepu Internetowego nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy są podawane na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia.
 5. Ceną Produktu jest cena wskazana na indywidualnej stronie prezentującej Produkt w momencie składania przez Klienta zamówienia. Cena Produktu (oraz łączna cena za zamówione Produkty) i koszty dostawy będą wskazane w potwierdzeniu zamówienia przesłanym Klientowi w wiadomości e-mail.
 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  1. wysłania na wskazany przez Klienta adres e-mail: potwierdzenia zamówienia oraz Regulaminu w wersji pdf;
  2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia dowodu zakupu (paragonu albo faktury).
 7. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Klient poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 8. Klient zobowiązany jest:
  1. korzystać z Sklepu Internetowego zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu;
  2. podać prawdziwe i aktualne dane osobowe oraz dane dotyczące płatności.
 9. Sprzedawca nie stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

§ 4

Złożenie zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie Internetowym dokonuje się poprzez wybór danego Produktu lub większej ilości Produktów za pomocą opcji dodania „Do koszyka” i następnie dalsze postępowanie zgodne ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie zamówienia w Sklepie Internetowym.
 2. Dla zrealizowania procesu zamówienia w Sklepie Internetowym konieczne będzie:
  1. złożenie zamówienia poprzez wybór opcji „Zamawiam i płacę”;
  2. akceptacja Regulaminu Sklepu Internetowego;
  3. wskazanie imienia i nazwiska/firmy, adresu do korespondencji, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu Klienta, nr NIP w przypadku żądania przez Klienta wystawienia faktury;
  4. wskazanie sposobu odbioru, danych odbiorcy i miejsca dostawy (chyba, że Produkt jest kupiony z opcją odbioru w Sklepie);
  5. dokonanie płatności zgodnie z procedurą stosowaną na stronie zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Klient, który zarejestrował Konto w Sklepie Internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta po uprzednim zalogowaniu się do Konta.
 4. Złożone przez Klienta zamówienie zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany przez Klienta.
 5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie przesłane przez Sprzedawcę niezwłocznie po dokonaniu płatności za zamówione Produkty. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia między Klientem oraz Sprzedawcą umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Produktów.
 6. Sprzedawca jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia Klienta (niebędącego Konsumentem) z uzasadnionych przyczyn, w szczególności w sytuacji, gdy:
  1. Klient (niebędący Konsumentem) w przeszłości złożył co najmniej dwukrotnie zamówienie, które nie zostało następnie przez Klienta odebrane bez wskazania przyczyn i bez poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy;
  2. Klient (niebędący Konsumentem) w przeszłości nie zapłacił ceny za zamówione Produkty.
 7. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta drogą mailową w wypadku odmowy przyjęcia zamówienia z przyczyn wskazanych powyżej.
 8. Zamówienia, w których dane Klienta będą nieprawdziwe lub niekompletne, nie będą przez Sprzedawcę realizowane.
 9. W przypadku braku danego Produktu w magazynie Sprzedawcy, Klient poprzez wybór opcji „Powiadom o dostępności produktu” ma możliwość zamówienia niedostępnego Produktu z terminem dostawy ustalonym indywidualnie z Klientem. Po zaznaczeniu opcji „Zapisz mnie” Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o terminie dostawy oraz o formie płatności i wysokości zaliczki na poczet ceny zakupu Produktu oraz innych istotnych warunkach zamówienia. Dostawa Produktu zostanie dokonana przez Sprzedawcę na warunkach uzgodnionych indywidualnie z Klientem za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie.

§ 5

Rejestracja Konta

 1. Klient ma możliwość dokonania zamówienia za pośrednictwem Konta. Założenie Konta jest bezpłatne.
 2. W celu założenia Konta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Klient:
  1. otwiera w przeglądarce internetowej stronę http://www.sklep.renovet.pl/, a następnie wybiera zakładkę „Rejestracja",
  2. wprowadza swoje dane zgodnie z wymaganymi polami,
  3. akceptuje postanowienia Regulaminu,
  4. zatwierdza wprowadzone dane poprzez wybór opcji „Załóż konto".
 3. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej, zostanie przez Sprzedawcę wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie z linkiem aktywującym Konto.
 4. W celu przypomnienia hasła do Konta, Klient:
  1. wchodzi w zakładkę „Zapomniałeś hasła?" na stronie http://www.sklep.renovet.pl/
  2. wprowadza adres e-mail podany podczas rejestracji Konta i zatwierdza wprowadzone dane poprzez wybór opcji „Wyślij",
  3. po zakończeniu procesu przypomnienia hasła Klient otrzymuje na adres e-mail wiadomość zawierającą hasło tymczasowe do Konta. Po pierwszym zalogowaniu się do Konta przy użyciu hasła, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Klient musi dokonać zmiany hasła.

§ 6

Płatności

 1. Klient może dokonać płatności za pośrednictwem przelewu lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Dotpay. Realizacja płatności w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Dotpay przebiega zgodnie z regulaminem operatora płatności elektronicznych Dotpay.
 2. Zapłata powinna nastąpić nie później niż w terminie 3 dni od złożenia zamówienia. Brak realizacji zapłaty w terminie 3 dni od złożenia zamówienia spowoduje anulowanie zamówienia złożonego przez Klienta.
 3. Zamówienie nie będzie realizowane do momentu otrzymania przez Sprzedawcę płatności za zamówione Produkty. Dopiero po otrzymaniu płatności Sprzedawca dokona zarezerwowania dostępnego Produktu dla Klienta oraz rozpocznie proces przygotowania zamówienia do odbioru lub wysyłki.
 4. Klient w toku składania zamówienia będzie mógł zaznaczyć opcję, czy chce otrzymać wraz z zamawianym Produktem paragon albo fakturę dokumentującą zakup dokonany w Sklepie Internetowym. Wybrany dokument zostanie dołączony do dostarczanej przesyłki albo wydany wraz z Produktem w Sklepie.

§ 7

Dostawa Produktów

 1. Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportem realizowanym przez przedsiębiorcę świadczącego usługi transportowe na rzecz Sprzedawcy.
 2. Koszty dostawy zależą od sposobu dostawy, wagi i wymiarów Produktu, a także odległości pomiędzy miejscem dostawy a Sklepem. Koszty dostawy dla Produktów o łącznej masie do 35 kg są podawane na stronie Sklepu Internetowego bezpośrednio przed złożeniem zamówienia . Dla Produktów o łącznej masie powyżej 35 kg Sprzedawca dokona indywidualnej wyceny transportu i poinformuje o całkowitych kosztach dostawy Klienta w terminie 1 Dnia Roboczego.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w trakcie składania zamówienia (przy wybranej przez Klienta opcji transportu) wyraźnie wskazany został inny termin. Termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania przez Sprzedawcę płatności za zamówione Produkty. Powyższe terminy nie obowiązują w sytuacji, gdy Klient uzgodni ze Sprzedawcą inny termin dostawy zamówionych Produktów.

§ 8

Odbiór Produktów w Sklepie

 1. W przypadku, gdy Klient jako sposób dostawy wybrał opcję odbioru w Sklepie, odbioru zamówionych Produktów należy dokonywać w Sklepie.
 2. Sprzedawca przygotuje zamówienie do odbioru w terminie do 2 Dni Roboczych od otrzymania wpłaty od Klienta.
 3. Sprzedawca poinformuje Klienta telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail (wysłanej na wskazany przez Klienta numer telefonu/adres e-mail), o gotowości do wydania zakupionych Produktów w Sklepie.
 4. Odbioru Produktu może dokonać:
  1. osobiście Klient, który złożył zamówienie;
  2. inna osoba wyznaczona przez Klienta, po okazaniu potwierdzenia zamówienia (w formie wydruku lub formie elektronicznej np. na urządzeniu mobilnym) oraz pisemnego upoważnienia do odbioru Produktu podpisanego przez Klienta lub osobę reprezentującą Klienta.
 5. Sprzedawca jest uprawniony do żądania od osoby odbierającej Produkty imiennego podpisania pokwitowania odbioru Produktów. Sprzedawca może odmówić wydania Produktów w sytuacji braku przedstawienia upoważnienia, o którym mowa w ust. 4 lit. b) lub w wypadku braku okazania potwierdzenia zamówienia lub odmowy podpisania pokwitowana odbioru Produktów.
 6. Klient powinien dokonać odbioru zamówionych Produktów w terminie 14 dni od otrzymania informacji o gotowości do wydania Produktów, o której mowa w § 8 ust. 3 powyżej. W wypadku braku odbioru Produktów w tym terminie zamówienie Klienta zostanie anulowane, a uiszczona za zamówienie cena zostanie zwrócona Klientowi na rachunek bankowy, z którego dokonana została wpłata lub przekazem pocztowym. Klient zostanie poinformowany w drodze wiadomości e-mail o anulowaniu zamówienia.

§ 9

Prawo do odstąpienia

 1. Na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez wskazania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej, w terminie 14 dni od dnia odbioru Produktów (przez Konsumenta lub osobę wskazaną przez Konsumenta).
 2. W celu wykonania prawa do odstąpienia należy wysłać do Sprzedawcy, przed upływem wskazanego powyżej terminu, oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może być wysłane w formie pisemnej na adres pocztowy Sklepu lub na adres e-mail Sprzedawcy. Konsument może, lecz nie musi skorzystać z wzorcowego formularza odstąpienia znajdującego się pod adresem https://cdn.shoplo.com/1092/files/formularz-odstapienia.pdf.
 3. W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania umowy podlegają zwrotowi (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Regulaminie i ustawie o prawach konsumenta). Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 4. Konsument ma obowiązek zwrotu Produktów w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił.
 5. Zwrot Produktów powinien nastąpić poprzez ich doręczenie osobiste do Sklepu, w którym został zamówiony Produkt lub poprzez dostarczenie w inny sposób Produktu na adres Sklepu. Wybór sposobu zwrotu Produktów do Sprzedawcy należy do Konsumenta.
 6. Zwrot wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności w związku z umową, od której Konsument odstąpił, w tym kosztów dostarczenia Produktu, zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Za zgodą Sprzedawcy oraz po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta może zostać ustalony również inny sposób zwrotu płatności, który nie będzie wiązał się z dodatkowymi kosztami dla Konsumenta.
 7. W przypadku gdy Konsument odstępuje od umowy sprzedaży jedynie w zakresie niektórych Produktów, które były objęte jednym zamówieniem:
  1. Sprzedawca zwróci część kosztów dostawy, która była związana ze zwracanymi Produktami (tj. zwrot kosztów dostawy nastąpi w takiej części, w jakiej uwzględnienie zwracanych Produktów w całym zamówieniu powoduje wzrost kosztów jego dostawy);
  2. nie podlegają zwrotowi te koszty dostawy Produktów, które Konsument zobowiązany jest ponieść w związku z dostawą tej części Produktów, co do której Konsument od umowy nie odstąpił.
 8. Bezpośrednie koszty dostarczenia zwracanego w następstwie odstąpienia od umowy Produktu do Sklepu ponosi Konsument. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, koszty zwrotu mogą być różne w zależności od rzeczywistej wagi Produktu, kształtu, odległości od miejsca nadania do miejsca, do którego Produkt jest zwracany oraz firmy transportowej/kurierskiej, z której usług skorzysta Konsument. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

§ 10

Rękojmia

 1. Klient zobowiązany jest skontrolować Produkt niezwłocznie po jego otrzymaniu, co do zgodności w zakresie: jakościowym i ilościowym.
 2. Sprzedawca nie udziela Klientowi gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla Produktów znajdujących się w ofercie.
 3. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Konsumentowi Produkty bez wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady fizyczne i prawne (rękojmia).
 4. Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów (niebędących Konsumentem) z tytułu wad fizycznych i prawnych.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta (niebędącego Konsumentem) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonaniem umowy sprzedaży, z tym zastrzeżeniem, iż Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę, którą może wyrządzić Klientowi (niebędącego Konsumentem) umyślnie.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Sklepu Internetowego wskutek zdarzeń będących skutkiem siły wyższej.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niepełnych, nieprawdziwych lub błędnych danych w trakcie składania zamówienia.
 8. Roszczenia reklamacyjne Klienta są rozpoznawane na podstawie zgłoszenia Klienta. Reklamacja dotycząca Produktu może być zgłoszona przez Klienta na adres poczty elektronicznej: biuro@renovet.pl lub listem poleconym na adres: ul. Kwiatowa 5, Szewce, 55-114 Wisznia Mała.
 9. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną, w terminie 14 dni od dnia jej złożenia przez Klienta, poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Klienta podany w reklamacji, a w przypadku jego braku na adres pocztowy Klienta.
 10. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji Sprzedawca nie uwzględni roszczenia reklamacyjnego, Sprzedawca przekaże Konsumentowi za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenia o:
  1. zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo
  2. odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 11. W sytuacjach spornych podstawę reklamacji stanowi dowód zakupu (paragon albo faktura).

§ 11

Polubowne rozstrzyganie sporów

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy wynik procedury reklamacyjnej przeprowadzonej przez Sprzedawcę jest dla Konsumenta niezadowalający, m.in.
  1. Konsument może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu przez stały sąd polubowny działający przy właściwym wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej (art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej).
  2. Konsument może wystąpić o pozasądowe rozwiązanie sporu ze Sprzedawcą do podmiotu uprawnionego do rozstrzygania sporów tego rodzaju, na zasadach i w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych.
 2. Powyższe formy rozstrzygania sporów mają dobrowolny charakter i uzależnione są od zgody obu stron sporu na dany tryb rozstrzygnięcia. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedawca oświadcza, iż powyższe zapisy nie oznaczają, iż Sprzedawca wyraża w Regulaminie zgodę na rozstrzygnięcie przyszłych sporów w ww. formach, a mają one jedynie na celu poinformowanie Klientów będących konsumentami o możliwościach pozasądowego zakończenia sporu.

§ 12

Dane osobowe

 1. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by dane osobowe Klientów były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Klientów zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.
 2. Sprzedawca informuje, że w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” - oraz wynikającymi z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe zebrane w związku z realizacją umowy sprzedaży Produktów będą przetwarzane przez Alicję Waluś, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą RENOVET Alicja Waluś, ul. Kwiatowa 5, Szewce, 55-114 Wisznia Mała, zarejestrowana w CEiDG, NIP 6191334435, REGON 022258342, numer telefonu: 71-387-38-35, e-mail: biuro@renovet.pl, która stanie się administratorem tych danych.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach oraz na podstawie następujących przesłanek:
  1. wykonania umowy z Klientem, w tym realizacja wszelkich czynności oraz procesów w zakresie obsługi organizacyjno-administracyjnej, finansowej i prawnej - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  2. prowadzenie ksiąg rachunkowych, realizacja obowiązków podatkowych - art. 86 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa, art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  3. w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom, organom i instytucjom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych Klienta na podstawie przepisów prawa lub udzielonych przez Klienta upoważnień. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres wymagany stosownymi regulacjami prawnymi, w tym w szczególności:
  1. dane zawarte w umowie sprzedaży - przez okres wymagany przepisami podatkowymi i księgowymi (5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy), oraz przepisami dotyczącymi przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych,
  2. dane udzielone na podstawie zgody - przez okres ważności udzielonej zgody na przetwarzanie danych, nie dłużej jednak niż 8 lat od dnia zrealizowania zamówienia albo założenia Konta.
 6. Klient ma prawo:
  1. dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz do przenoszenia danych, o ile przepisy prawa powszechnie obowiązujące w tym względzie nie stanowią inaczej,
  2. do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie - dla celów dowodowych wycofanie zgody Klient powinien zrealizować w formie pisemnej,
  3. do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Przekazanie danych osobowych podczas wypełniania formularza zamówienia jest niezbędne do wykonaniu umowy sprzedaży, bez podania danych osobowych przez Klienta nie jest możliwa realizacja zamówienia. Przekazanie danych osobowych niezbędne jest również do realizacji nałożonych na Sprzedawcę obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych.
 8. W stosunku do danych osobowych Klienta nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz dane te nie są profilowane.

§ 13

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego usługi elektroniczne:
  1. umożliwiające założenie i korzystanie z Konta,
  2. umożliwiające nabywanie Produktów za pomocą Sklepu Internetowego.
 2. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego wymagane jest posiadanie przez Klienta:
  1. dostępu do Internetu,
  2. dostępu do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się przez Klienta do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy ze Sklepem Internetowym.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania prac modernizacyjnych, aktualizacji oraz regularnych konserwacji programów komputerowych i systemów technicznych obsługujących Sklep Internetowy.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 6. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną mogą być składane na zasadach określonych w Paragrafie 10.
 7. Sprzedawca nie dopuszcza możliwości nabywania Produktów za pomocą Sklepu Internetowego lub dokonywania płatności anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.
 8. Świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez Sprzedawcę albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta na stronie Sklepu Internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta. Usługa Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 10. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@renovet.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy.
 11. Sprzedawca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym, umowę o świadczenie usługi Konta, w przypadku, gdy Klient narusza postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, a także gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, albo korzysta przez ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Klienta albo w formie pisemnej na adres pocztowy Klienta.
 12. Sprzedawca i Klient mogą na podstawie porozumienia stron rozwiązać umowę o świadczenie usługi Konta, w każdym czasie.
 13. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za porozumienie stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta ze Sklepu Internetowego.
 14. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług elektronicznych zawartej przez Sprzedawcę i Klienta nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Sklepu internetowego i stanowi integralną część zawieranej z Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowy sprzedaży.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich opublikowania na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Spory wynikające ze stosowania Regulaminu będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą Kodeks postępowania cywilnego.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów