Wyszukiwarka

image/svg+xml Layer 1 +48 662 219 981
image/svg+xml Layer 1 sklep@renovet.pl

Reklamacje i zwroty

Prawo do odstąpienia

Na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez wskazania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej, w terminie 14 dni od dnia odbioru Produktów (przez Konsumenta lub osobę wskazaną przez Konsumenta).

W celu wykonania prawa do odstąpienia należy wysłać do Sprzedawcy, przed upływem wskazanego powyżej terminu, oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może być wysłane w formie pisemnej na adres pocztowy Sklepu lub na adres e-mail Sprzedawcy. Konsument może, lecz nie musi skorzystać z wzorcowego formularza odstąpienia znajdującego się pod adresem https://cdn.shoplo.com/1092/files/formularz-odstapienia.pdf.

W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania umowy podlegają zwrotowi (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Regulaminie i ustawie o prawach konsumenta). Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Konsument ma obowiązek zwrotu Produktów w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił.

Zwrot Produktów powinien nastąpić poprzez ich doręczenie osobiste do Sklepu, w którym został zamówiony Produkt lub poprzez dostarczenie w inny sposób Produktu na adres Sklepu. Wybór sposobu zwrotu Produktów do Sprzedawcy należy do Konsumenta.

Zwrot wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności w związku z umową, od której Konsument odstąpił, w tym kosztów dostarczenia Produktu, zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Za zgodą Sprzedawcy oraz po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta może zostać ustalony również inny sposób zwrotu płatności, który nie będzie wiązał się z dodatkowymi kosztami dla Konsumenta.

W przypadku gdy Konsument odstępuje od umowy sprzedaży jedynie w zakresie niektórych Produktów, które były objęte jednym zamówieniem:

Sprzedawca zwróci część kosztów dostawy, która była związana ze zwracanymi Produktami (tj. zwrot kosztów dostawy nastąpi w takiej części, w jakiej uwzględnienie zwracanych Produktów w całym zamówieniu powoduje wzrost kosztów jego dostawy);

nie podlegają zwrotowi te koszty dostawy Produktów, które Konsument zobowiązany jest ponieść w związku z dostawą tej części Produktów, co do której Konsument od umowy nie odstąpił.

Bezpośrednie koszty dostarczenia zwracanego w następstwie odstąpienia od umowy Produktu do Sklepu ponosi Konsument. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, koszty zwrotu mogą być różne w zależności od rzeczywistej wagi Produktu, kształtu, odległości od miejsca nadania do miejsca, do którego Produkt jest zwracany oraz firmy transportowej/kurierskiej, z której usług skorzysta Konsument. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.


Rękojmia

Klient zobowiązany jest skontrolować Produkt niezwłocznie po jego otrzymaniu, co do zgodności w zakresie: jakościowym i ilościowym.

Sprzedawca nie udziela Klientowi gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla Produktów znajdujących się w ofercie.

Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Konsumentowi Produkty bez wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady fizyczne i prawne (rękojmia).

Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów (niebędących Konsumentem) z tytułu wad fizycznych i prawnych.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta (niebędącego Konsumentem) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonaniem umowy sprzedaży, z tym zastrzeżeniem, iż Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę, którą może wyrządzić Klientowi (niebędącego Konsumentem) umyślnie.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Sklepu Internetowego wskutek zdarzeń będących skutkiem siły wyższej.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niepełnych, nieprawdziwych lub błędnych danych w trakcie składania zamówienia.

Roszczenia reklamacyjne Klienta są rozpoznawane na podstawie zgłoszenia Klienta. Reklamacja dotycząca Produktu może być zgłoszona przez Klienta na adres poczty elektronicznej: biuro@renovet.pl lub listem poleconym na adres: ul. Kwiatowa 5, Szewce, 55-114 Wisznia Mała.

O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną, w terminie 14 dni od dnia jej złożenia przez Klienta, poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Klienta podany w reklamacji, a w przypadku jego braku na adres pocztowy Klienta.

W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji Sprzedawca nie uwzględni roszczenia reklamacyjnego, Sprzedawca przekaże Konsumentowi za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenia o:

zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo

odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

W sytuacjach spornych podstawę reklamacji stanowi dowód zakupu (paragon albo faktura).

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów